Αναπτυξιακός Νόμος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Βάσει των διατάξεων του Ν.4399/16 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, με μέγεθος μικρό και πολύ μικρό, οι οποίες έχουν την ακόλουθη νομική μορφή:
    • Ατομική επιχείρηση, εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€)
    • Εμπορική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ 
    • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
    • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
    • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Είδη Ενίσχυσης
Οι προβλεπόμενες μορφές ενίσχυσης του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι ακόλουθες:
    • Φορολογική απαλλαγή.
    • Επιχορήγηση.
    • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
    • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
    1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, πχ η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων (έως 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών), αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, χρηματοδοτική μίσθωση καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
    2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας κλπ, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού).
    3.  Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.