Νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 – <<Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)>>, του άρθρου 70 <<Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης >>

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Δράσεων 1 και 2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

• Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών

• Οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή ζωικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία

δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.

(ΕΕ) 2018/848, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024. Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο δράσεις.

Ε. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

• Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του υποψηφίου.

• Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο

δέσμευσης.

• Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.

• Να μην περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024.

• Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω

των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και

εθνική νομοθεσία. Αποκλείονται από την ένταξη Α. αγροτεμάχια τα οποία:

α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10, 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει,

γ) υφίσταται ασυμβατότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 που εφαρμόζεται στο αγροτεμάχιο και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1, σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει.

δ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2024 του υποψηφίου. 

Β. Βοσκότοποι/ζωικό κεφάλαιο:

α) που είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10 και 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει,

β) που υφίσταται ασυμβατότητα μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1, σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει.

 

ΣΤ. Αρχές Κριτηρίων επιλογής

 

Για την Δράση 1 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 

• Γεωργοί νεαρής ηλικίας

 

• Εντασσόμενη έκταση, με προτεραιότητα στη μεγαλύτερη εντασσόμενη έκταση

 

στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές

 

• Εντασσόμενη έκταση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

 

• Είδος καλλιέργειας, με προτεραιότητα στις καλλιέργειες με αυξημένες εισροές

 

 

Για την Δράση 2 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 

• Γεωργοί νεαρής ηλικίας

 

• Μέγεθος Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε αυτές που εντάσσουν το

 

μεγαλύτερο δυναμικό της εκμετάλλευσής τους

 

• Έδρα Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες

 

περιοχές

 

• Έδρα εκμετάλλευσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Επιλέξιμες Καλλιέργειες

Τιμές ανά είδος καλλιέργειας

Τιμές Ζωικού

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *