Πακέτα Συμβουλών στα πλαίσια του Υπό-Μέτρου 2.1

Η εταιρεία ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ παρέχει σε παραγωγούς υπηρεσίες γεωργικών συμβουλών στο πλαίσιο του υπο-μέτρου 2.1.

Παρακάτω εμφανίζονται τα διαθέσιμα πακέτα συμβουλών

Ποιες συμβουλές έχω την δυνατότητα να έχω από την συμμετοχή της εκμετάλλευσης στο Μέτρο 2.

1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 • Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO).

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”

 • Συμβουλές που   αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των   υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

3o ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κλιματική Αλλαγή”

 • Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
 • Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
 • Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Oρθή εφαρμογή μέτρων 10,11”

 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεωντων δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος”

 • Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του   κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
 • Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
 • Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Συμβουλές σχετικά με   τον   προσανατολισμό, των   μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *